آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶ 13097955

آگهی تغییرات

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالقاسم آرین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت توسعه حفاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای رضا فرزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل. آقای مجتبی حسنی سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت مهندسی ری نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیات مدیره. آقای مهدی باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیات مدیره. آقای مصطفی ظهیر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت شیمیایی مدبران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها، اوراق و اسناد مالی و با تعهدآور، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره مهدی باقری
اطلاعات بیشتر درباره مصطفی ظهیر
اطلاعات بیشتر درباره ابوالقاسم آرین
اطلاعات بیشتر درباره رضا فرزادی
اطلاعات بیشتر درباره مجتبی حسنی سعدی