آگهی تغییرات شرکت آلیاژ کار اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴ 13094122

آگهی تغییرات

آلیاژ کار اصفهان (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب شد. موسسه حسابرسی ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی احراز ارقام باشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ را بعنوان بازرس علی البدل شرکت جهت سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ تعیین کرد. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا را جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
مشاهده اطلاعات کامل شرکت آلیاژ کار اصفهان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان