آگهی تغییرات شرکت معدنی دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۴۸۳۸

آگهی تغییرات

معدنی دماوند (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود ابراهیم زاده دارای کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فولاد شرق کاوه (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای کریم آقا هاشم پور دارای کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مدیریت فن آوران سامیک (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره، آقای محمد رنج بر رحمانی دارای کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت عضو هیات مدیره، آقای محسن لک دارای کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیات مدیره، آقای امیرمحمد مشرف دارای کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
47269
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان