آگهی تغییرات شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۱۸۲۲ 13080493

آگهی تغییرات

مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۶۰/ xxx مورخ ۱۷/ ۶/ xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اکبر امین تفرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱، بسمت رئیس هیئت مدیره آقای رسول سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰، به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی کباری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱، به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد پویان فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای هادی جمالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ونامه‌های اداری و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره رسول سعدی
اطلاعات بیشتر درباره احمد پویان فر
اطلاعات بیشتر درباره هادی جمالیان
اطلاعات بیشتر درباره مجتبی کباری
اطلاعات بیشتر درباره علی اکبر امین تفرشی