آگهی تغییرات شرکت پتروسیمین سبک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۲۱۰۶ 13077640

آگهی تغییرات

پتروسیمین سبک (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی رسول زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و سعید اله بداشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کیوان عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی دستخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن بلوکی عوض دخت به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت پتروسیمین سبک

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره حسن بلوکی عوض دخت
اطلاعات بیشتر درباره محمدعلی دستخوش
اطلاعات بیشتر درباره سعید اله بداشتی
اطلاعات بیشتر درباره مهدی رسول زاده