آگهی تغییرات شرکت گروه دارویی سبحان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ 13062321

آگهی تغییرات

گروه دارویی سبحان (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۵ به استناد مجوز شماره xxx۷۷ , xxx مورخ ۳۱/۰۶/xxx۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه بشماره ملی ۱ xxxxxx xxx به نمایندگی از طرف شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای آصف یعقوبی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای محمد احمدی بشماره ملی ۹ xxxxxx xxx به نمایندگی از طرف صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای جلال بهارستان بشماره ملی ۲ xxxxxx xxx به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت مدیرعامل شرکت و آقای سعید قربانی قصابعلیسرائی بشماره ملی ۶ xxxxxx xxx به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند حدود اختیارات مدیرعامل: ماده ۴۱ اساسنامه اختیارات مندرج در بندهای یک، پنج، هشت و نه، ده تا سقف پانصد میلیون ریال (با رعایت آئین نامه معاملات) و پانزده را به مشارالیه تفویض نمودند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت را با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی را با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت گروه دارویی سبحان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آصف یعقوبی