آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶ 13041629

آگهی تغییرات

توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی گلی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده حقوقی شرکت نصر معین پارسایان به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای سید نصیرالدین شاهرخی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه دوران تصدی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
مشاهده اطلاعات کامل شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
مهدی گلی
سید نصیرالدین شاهرخی