آگهی تغییرات انجمن مددکاری امام زمان عج موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۲۳۹۶۵ 13038455

آگهی تغییرات

انجمن مددکاری امام زمان عج (موسسه)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۴ و نامه شماره ۱۲/۱/xxx/xxx۴ مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور انجمن با امضاء مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هئیت مدیره و خزانه دار و مهر انجمن معتبر خواهد_بود. مصطفی یراقی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هئیت مدیره و مهدی بصیری کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هئیت مدیره و علی محمد سهرابی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا) و محمد علی بصیری کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت خزانه دار و حسن صلواتی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت منشی هئیت مدیره و باقر قوه عود کدملی xxxxxxxxx۱ و علی حسینعلی زاده خراسانی کدملی xxxxxxxxx۰۱ و علی محمد سلامتیان کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت انجمن مددکاری امام زمان عج

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره باقرقوه عود
اطلاعات بیشتر درباره مصطفی یراقی
اطلاعات بیشتر درباره مهدی بصیری
اطلاعات بیشتر درباره محمد علی بصیری اصفهانی
اطلاعات بیشتر درباره حسن صلواتی
اطلاعات بیشتر درباره علی محمد سلامتیان
اطلاعات بیشتر درباره علی محمد سهرابی