آگهی تغییرات شرکت معادن بافق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴ 13032043

آگهی تغییرات

معادن بافق (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسامه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند ۲ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۳ - شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ - شرکت نوین آلیاژ سمنان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ - شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ - شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ - آقای مهدی محمد خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۴ - صورتهای مالی سال xxx۴ مورد تصویب قرارگرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بافق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت معادن بافق

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره مهدی محمدخانی