آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱ 1302305

آگهی تغییرات

گلوکوزان (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت گلوکوزان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان