آگهی تغییرات شرکت شیمیایی و صنعتی فاراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۹۴۴

آگهی تغییرات

شیمیایی و صنعتی فاراد (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد هادی ایت اللهی به کدملی xxxxxxxxx۷، آقای رضا خلیلی یزدی به کدملی xxxxxxxxx۶ و خانم آذین آیت اللهی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای حمید چگنی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
19447
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای رضا خلیلی یزدی
آقای حمید چگنی
آقای محمدهادی آیت اللهی