آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۶۰۰۷۸

آگهی تغییرات

فرآورده های سیمان شرق (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی توکلی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سیمان شرق (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره. و آقای احمد قندهاریون به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت معادن زغال سنگ شرق (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. و آقای محمدرضا اولی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سیمان سفید شرق (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره. و آقای محمد عصاریان دربان به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل سپهر سیمان مشهد (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره. و آقای سیدمحمدرضا طباطبایی حکیم به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت آهک صنعتی سیمان شرق (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای احمد ملکی زاده (خارج از سهامداران) به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۰۲/۰۴/xxx۷ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شد. کلیه اوراق بهادار، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و امضاء کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. بخشی از اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
28483
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای سید محمد رضا طباطبایی حکیم
آقای احمد قندهاریون
آقای محمد عصاریان دربان
آقای محمد رضا اولی
آقای علی توکلی
خارج از اعضا