آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۴۶۱۴ 13007546

آگهی تغییرات

شیر پاستوریزه پگاه خراسان (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: – صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب شد. - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. – روزنامه‌های اطلاعات و خراسان جهت نشرآگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. - اشخاص ذیل به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: • شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ • شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ • شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ • شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ • شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری مشهد
مشاهده اطلاعات کامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان