آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاور هنر سرای معماری یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۹۸۸۴ 12999675

آگهی تغییرات

مهندسان مشاور هنر سرای معماری یزد (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقای محسن اولیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای سیدمنصور علاقه بند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای آرش شرافتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ آقای جلیل حسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای علی رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳ صورتهای مالی منتهی به سال ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت مهندسان مشاور هنر سرای معماری یزد

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره سیدمنصور سید علاقه بند
اطلاعات بیشتر درباره جلیل حسانی
اطلاعات بیشتر درباره علی رجایی شریف آبادی
اطلاعات بیشتر درباره محسن اولیا