آگهی تغییرات شرکت بین المللی ساروج بوشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲ 12997793

آگهی تغییرات

بین المللی ساروج بوشهر (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۴۸ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت سال مالی شرکت از روز یکم دی ماه هر سال آغاز و در روز آخر آذر ماه سال بعد به پایان می‌رسد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت بین المللی ساروج بوشهر

اشخاص

عنوان