آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲ 12991971

آگهی تغییرات

کارخانجات پارس الکتریک (شرکت سهامي عام)


پیرو آگهی بشماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx به تاریخ ۶/ ۵/ ۹۵ آقای هادی ناظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره صحیح می‌باشد که بدینوسیه اصلاح می‌گردد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت کارخانجات پارس الکتریک

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
هادی ناظمی