آگهی تغییرات شرکت راه سازی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۹۳۲۰ 12989259

آگهی تغییرات

راه سازی ایران (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میرحسن سیدپور اسماعیل زاد ک. م xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و آقای ابراهیم کرگانی ک. م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی رضا بهروان ک. م xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری با رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت راه سازی ایران

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره ابراهیم کرگانی
اطلاعات بیشتر درباره میرحسن سیدپور اسماعیل زاد
اطلاعات بیشتر درباره علی‌رضا بهروان