آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷ 12976271

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۹/xxx مورخه ۱۹/۰۴/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار مدیریت نظارت بر نهاده‌های مالی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی کلباسی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بعنوان رییس هیئت مدیره، آقای سعیدخدامرادی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدعلی احمدزاد اصل با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای ناصر سالار با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای احمد جاویدی قریچه با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب – خط ایران بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، برای ادامه مدت تصدی انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیر عامل: بر اساس ماده ۴۷ اساسنامه شرکت، مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیارات و وظایف تعیین و تفویض شده از سوی هیئت مدیره، مسئولیت اجرای مصوبات هیئت مدیره و دعوت اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسات به هنگام اتخاذ تصمیمات خارج از حوزه اختیارات وی، با ایشان می‌باشد. (اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست با دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داورمنتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم قطعی و نهایی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایدایی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار درماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. (تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه (دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها (پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی (تحصیل دارایی و سرمایه گذاری در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، قراردادهای کلان و غیره با امضای مدیرعامل و رییس هیئت مدیره، متفقا و یا منفردا به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر است. قراردادهایی با نرخهای جزئی و سایر مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
مصطفی کلباسی
احمد جاویدی قریچه
ناصر سالار
محمد علی احمد زاد اصل
سعید خدامرادی