آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳ 12950630

آگهی تغییرات

واسپاری ملت (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۴ و مجوز بانک مرکزی به شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۷/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا ابراهیم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای محمود اخلاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای حمیدرضا مهر علی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیات مدیره وآقای محمد بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیات مدیره وآقای کیومرث سلیمانی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضاء‌های مجاز شرکت به شرح موارد ذیل تعیین گردید: - ۱ - امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، قراردادها و سایر آوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - ۲ – مکاتبات با مراکز نقل و انتقال راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، با امضای دو نفر از آقایان سعید مصباح با کد ملی xxxxxxxxx۴ و آقای جمشید خوشنویسان با کد ملی xxxxxxxxx۴ همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. - ۳ - آوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل یا قائم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: - ۱ - عقد هر گونه قرارداد اعم از قراردادهای اعطای تسهیلات لیزینگ و یا اجاره اعتباری و فسخ قرارداد اجاره و همچنین در صورت لزوم تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضا‌ها در تمام مراحل و مراجع قانونی و تخلیه عین مستاجر و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره درخصوص قراردادهای مورد اشاره و همچنین واگذاری عین و یا منافع مورد اجاره با رعایت شرایط قرارداد و مقررات مربوطه. - ۲ - اختیارات مندرج در آئین نامه اعطای تسهیلات لیزینگ. - ۳ - انعقاد قرارداد فروش و اعطای تسهیلات تا سقف پانزده میلیارد ریال در قالب دستورالعمل‌های مربوطه با اشخاص حقیقی و سقف چهل میلیارد ریال با اشخاص حقوقی و اصلاحیه‌های بعدی آن تا سقف ۲۵ ٪ افزایش یا کاهش و در قبال وثایق مورد قبول. - ۴ - انجام مطالعات و بررسی‌های لازم درخصوص گسترش خدمات قابل ارائه و مذاکره با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه متقاضیان دریافت تسهیلات به منظور توسعه خدمات و کسب درآمد و توفیق و اعتلای هر چه بیشتر شرکت. - ۵ - تهیه، تدوین، تنظیم و اصلاح کلیه آئین نامه‌های داخلی، مالی و معاملاتی شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت تصویب. - ۶ - پیشنهاد نرخ سود مورد انتظار انواع تسهیلات شرکت به هیات مدیره جهت تصویب. - ۷ - تعیین کارشناسان مورد نیاز شرکت و نیز تعیین حق الزحمه آنها بر اساس تعرفه قانونی. - ۸ - تقاضای صدور انواع ضمانت نامه‌های بانکی صادره توسط بانک‌های معتبر به نفع شرکت به منظور تضمین تسهیلات دریافتی متقاضیان و طرف قراردادهای شرکت. - ۹ - تقلیل و ابطال ضمانت نامه‌ها و فک رهن از اموال و وثایق سپرده شده توسط دریافت کنندگان تسهیلات. - ۱۰ - انعقاد کلیه قراردادهای لازم و مورد نیاز شرکت به منظور خرید و فروش ملزومات اداری، مایحتاج روزانه و خدمات کارشناسی با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت و سایر قوانین مربوطه. - ۱۱ - پیشنهاد ایجاد شعبه، نمایندگی و کارگزاری یا جمع آوری آنها به هیات مدیره. - ۱۲ - انتخاب دفاتر اسناد رسمی و نیز کارشناسان رسمی مورد وثوق شرکت و در صورت لزوم تغییر آنها به منظور تنظیم و ثبت اسناد رسمی و معاملات و قراردادها یا ارزیابی املاک و اموال مورد نیاز شرکت با حق تعیین نماینده جهت امضاء ذیل مکاتبات مربوطه و امضاء دفاتر و اسناد. - ۱۳ - تهیه و تنظیم و پیشنهاد برنامه و بودجه عملیات سالیانه و هر نوع بودجه و عملیات اصلاحی به هیات مدیره جهت تصویب. - ۱۴ - تقاضای صدور اجرائیه و وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون مسلم شرکت اعم از اصل و متفرعات و انجام سایر اقدامات حقوقی و اجرایی و اداری. - ۱۵ - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود و یا جرائم متعلقه با رعایت آئین نامه‌های داخلی شرکت و مقررات مربوطه. - ۱۶ - توافق و تراضی با تسهیلات گیرندگان، مستاجرین و بدهکاران شرکت اعم از قراردادهای جاری، پایان یافته و تسویه نشده و نیز اتخاذ تصمیم درخصوص توقف عملیات اجرایی، بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تاخیر تادیه تسهیلات پرداختی با رعایت و حفظ مصالح شرکت بر اساس اصول ذیل: - ۱۶ - ۱ - بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تاخیر با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تصویب مدیرعامل حداکثر تا سقف دویست میلیون ریال. - ۱۶ - ۲ - بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم مازاد بر دویست میلیون ریال با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تائید مدیرعامل و تصویب هیات مدیره. - ۱۶ - ۳ - در صورتی که توافق و تراضی با مستاجرین و تسهیلات گیرندگان متضمن تغییر در نرخ سود تسهیلات دریافتی باشد اتخاذ تصمیم منوط به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره می‌باشد. - ۱۷ - استخدام، عزل و نصب کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، کارانه، پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و آئین نامه شرکت و استفاده از خدمات مشاورین و تعیین شرایط قراردادی و حقوق و مزایای آنها. - ۱۸ - محاسبه و پرداخت کارانه به کارکنان بر اساس آیین نامه مصوب هیات مدیره. - ۱۹ - تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. - ۲۰ - افتتاح و بستن هر نوع حساب نزد کلیه بانک‌های داخلی و خارجی (اعم از خصوصی و یا دولتی) و استفاده از آنها با رعایت آئین نامه‌ها و مقررات ذیربط جهت اداره امور شرکت. - ۲۱ - اخذ هر گونه تسهیلات از بانک‌ها و یا موسسات اعتباری معتبر با هر گونه شرایطی که مقتضی منافع شرکت باشد. - ۲۲ - پیشنهاد استقراض از طریق انتشار آوراق مشارکت، اجاره و سایر آوراق بر اساس نیازهای شرکت و پیشنهاد افزایش سرمایه به هیات مدیره جهت تصویب نهایی توسط مجمع شرکت. - ۲۳ - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست آوراق تجاری با رعایت مقررات داخلی شرکت و اسناد تعهد آور آن. - ۲۴ - خرید و فروش آوراق مشارکت، آوراق اجاره، سایر آوراق بهادار و نیز سهام مناسب شرکت‌ها. - ۲۵ - ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا در جهت حفظ منافع و انجام امور شرکت بر اساس مصوبات هیات مدیره با رعایت مقررات اسناد تعهد آور شرکت. - ۲۶ - در صورت لزوم به امانت گذاردن هر گونه اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق امانات بانک‌ها با حق استرداد آنها به شرکت. - ۲۷ - انجام کلیه امور تبلیغاتی و انتشار آگهی و مطالب تبلیغی شرکت با رعایت سقف بودجه مصوب. - ۲۸ - پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت به هیات مدیره جهت تصویب مجمع فوق العاده. - ۲۹ - نمایندگی شرکت در کلیه دادگاه‌ها، مراجع قضایی و اداری در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی و یا نهادهای انقلابی به منظور دفاع از حقوق قانونی شرکت یا اعطای نمایندگی در اینخصوص به کارکنان واجد شرایط و همچنین انتخاب وکلای دادگستری و عزل ایشان. - ۳۰ - اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی یا کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر خواهی_، فرجام، اعاده، مصالحه با رعایت منافع شرکت و نیز تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل به غیر ولو کرارا، تعیین کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه نسبت به امری که قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اموال از مراجع قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به آراء صادره به نفع شرکت، اعم از دادگاه‌ها و ادارات دولتی و دوائر ثبتی، شهرداری‌ها و سایر مراجع صالح قانونی و بطور کلی مدیرعامل شرکت برای انجام امور فوق و دفاع از منافع شرکت دارای کلیه اختیارات قانونی می‌باشند. - ۳۱ - بمنظور حسن جریان امور مدیرعامل شرکت مجاز است انجام قسمتی از موارد فوق (باستثنای امضای اسناد تعهدآور و حق امضای حساب‌های بانکی) را به سایر کارکنان شرکت تفویض نماید. ضمنا در مواردی که هیات مدیره براساس مصوبات مربوطه اختیارات خاصی به مدیرعامل تفویض نماید مقررات آن مصوبات مجری خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت واسپاری ملت

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره حمیدرضا مهرعلی
اطلاعات بیشتر درباره جمشید خوشنویسان
اطلاعات بیشتر درباره علی‌رضا ابراهیم پور
اطلاعات بیشتر درباره کیومرث سلیمانی نژاد
اطلاعات بیشتر درباره سعید مصباح
اطلاعات بیشتر درباره محمد بیگدلی
اطلاعات بیشتر درباره محمود اخلاقی