آگهی تغییرات شرکت سالمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲ 12948853

آگهی تغییرات

سالمین (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ۲ - شرکت اعتبار صنایع کیش با مسئولیت محدود به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و شرکت شیرین عسل سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت پخش سراسری ایران سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت کاوشگران کیش سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ و شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ - سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. ۴ - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
مشاهده اطلاعات کامل شرکت سالمین

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان