آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰ 12943083

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین بهبود ارقام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی احراز ارقام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. شرکت آبادراهان پارس به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی آقای مهندس فرزاد رأفتی با کدملی xxxxxxxxx۳ عضو اصلی شرکت هریسون به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای جواد خوانساری با کدملی xxxxxxxxx۸ عضو اصلی شرکت کام کاو (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی آقای رضا والی زاده با کدملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی شرکت پل و ساختمان الموت (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ با نمایندگی آقای محمدتقی ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۲ عضو اصلی شرکت پاست مستر (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی آقای کاظم سماک با کدملی xxxxxxxxx۹ عضو اصلی شرکت ساختمانی کولهام (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ با نمایندگی آقای ایرج عمرانی با کدملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی شرکت ناورود (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ با نمایندگی علی شیعه بیگی با کدملی xxxxxxxxx۳ عضو اصلی شرکت ناودیس راه (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ با نمایندگی آقای جمشید شیخ اکبری با کدملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی شرکت پایاساز (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای فریدون پورنیا با کدملی xxxxxxxxx۶ عضو اصلی آقای محمد حسن غفوریان به شماره با کدملی xxxxxxxxx۱ عضو علی البدل و خانم محبوبه شرکاء با کدملی xxxxxxxxx۹ عضو علی البدل وآقای مظفر رستم پور با کدملی xxxxxxxxx۰ ب عضو علی البدل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
محبوبه شرکا
فرزاد رافتی
جواد خوانساری
محمدتقی ابراهیمی
جمشید شیخ اکبری
کاظم سماک
ایرج عمرانی
رضا والی زاده
مظفر رستم پور
فریدون پورنیا
علی شیعه بیگی