آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۵۰۰۸ 12879398

آگهی تغییرات

تولیدی و صنعتی ایران ابزار (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محسن پورکند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ره نگار خاورمیانه پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت رئیس هییت مدیره - آقای ایرج زمانی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گسترش پایا صنعت سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هییت مدیره - آقای عباس عطایی شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هییت مدیره - آقای یحیی شیخ نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هییت مدیره - آقای علیرضا افاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره بوده و شرح وظایف و حدود اختیارات ایشان به شرح پیوست که جزء لاینفک این صورتجلسه می‌باشد، تعیین می‌گردد. امضای تمامی اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و برات با امضای متفق آقای ایرج زمانی فرد «مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره» و یکی از نمایندگان اعضای حقوقی هیات مدیره (آقایان محسن پورکند، علیرضا افاضل، عباس عطایی شریف و یحیی شیخ نژاد) همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره ایرج زمانی فرد
اطلاعات بیشتر درباره محسن پورکند
اطلاعات بیشتر درباره علی‌رضا افاضل
اطلاعات بیشتر درباره یحیی شیخ نژاد
اطلاعات بیشتر درباره عباس عطایی شریف