آگهی تغییرات شرکت صنایع مس شهیدباهنر شركت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳ 12865298

آگهی تغییرات

صنایع مس شهیدباهنر (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسیدسازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. اشخاص حقوقی به شرح ذیل برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند شرکت سرمایه گذاری صدر تامین(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت فرآورده های نسوز ایران(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت لعابیران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ شرکت معدنی املاح ایران(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت صنایع مس شهیدباهنر

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان