آگهی تغییرات شرکت دلتا گل بال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۲۳۲۴

آگهی تغییرات

دلتا گل بال (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای حمید چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
213824
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای حمید چگنی