آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷ 12845052

آگهی تغییرات

مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان