آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گازاصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۹۹۳۳

آگهی تغییرات

پرسی ایران گاز اصفهان (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شماره ثبت xxx۰۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای حمید چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
18082
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای حمید چگنی