آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای مدیرعامل، آقای مهدی حری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نایب رئیس هیات مدیره را با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل شرکت تا پایان دوره هیات مدیره (تا تاریخ ۱۹/۴/۹۶) انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء ثابت آقای مهدی حری مدیرعامل و یکی از دو امضاء آقایان فتح اله معین نجف آبادی و محسن پوراسماعیلی نجف آبادی و مهر شرکت معتبر خواهد_بود ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
930
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
مهدی حری