آگهی تغییرات شرکت تأمین اندیش پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۴۳۹۴ 12838669

آگهی تغییرات

تأمین اندیش پارس (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس خسروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت رئیس هیات مدیره آقای علی عربی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای یعقوب مطهری مطلق به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای علی اکبر غیرتی آرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت صرافی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیات مدیره آقای فرج اله باقریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف گروه مالی بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیات مدیر ه ومدیرعامل تعیین گردیدند. تمامی قراردادها، اسناد واوراق بهادار مالی و تعهد آور شرکت به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و درغیاب وی با امضاء دونفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ومکاتبات اداری وسایر موارد با امضاء مدیرعامل یا مدیران منتخب وی همراه با مهر شرکت اقدام می‌گردد. هیات مدیره بخشی از اختیارات خود، موضوع بندهای ۱ - ۳ - ۵ - ۶ - ۷ - ۸ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ و ۲۰ ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت تأمین اندیش پارس

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره عباس خسروانی
اطلاعات بیشتر درباره فرج الله باقریان
اطلاعات بیشتر درباره علی اکبر غیرتی آرانی
اطلاعات بیشتر درباره یعقوب مطهری مطلق
اطلاعات بیشتر درباره علی عربی