آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۵۱۸

آگهی تغییرات

پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره ثبت xxx۳۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و حمید چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
15080
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای حمید چگنی