آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰ 12834607

آگهی تغییرات

پالایش نفت تهران (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء حقوقی هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت سرمایه گذاری استان قم (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ شرکت سرمایه گذاری استان قزوین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ وشرکت سرمایه گذاری استان اصفهان (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت پالایش نفت تهران

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان