آگهی تغییرات شرکت توکا ریل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰ 12830242

آگهی تغییرات

توکا ریل (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۴ بدین وسیله در اجرای ماده xxx لایحه اصلاح قانون تجارت اجازه انتشار طرح اعلامیه پذیره نویسی افزایش سرمایه صادر می‌گردد تا وفق مقررات ماده xxx و xxx لایحه اصلاح قانون تجارت اقدام لازم انجام گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت توکا ریل

اشخاص

عنوان