آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه رسالت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷ 12811383

آگهی تغییرات

بانک قرض الحسنه رسالت (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۴ و بموجب مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورت‌های مالی برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. - آقایان محمدحسین حسین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱، رضا تویسرکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، علی سلطانی چاکینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، ابوذر سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱، مهدی یزدچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و سید سعید شمسی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های بانک انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت بانک قرض الحسنه رسالت

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
سید سعید شمسی نژاد
مهدی یزدچی
علی سلطانی
ابوذر سروش
محمد حسین حسین زاده
رضا تویسرکانی