آگهی تغییرات شرکت امید گاز خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۱۰۱۲

آگهی تغییرات

امید گاز خراسان (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ضمن تصویب ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۴، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان بازرس و حسابرس اصلی و آقای حمید چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
8332
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای حمید چگنی