آگهی تغییرات شرکت بین المللی نام آوران راه و ابنیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۰۷۷ 12798556

آگهی تغییرات

بین المللی نام آوران راه و ابنیه (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ناودیس راه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ با نمایندگی جمشید شیخ اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت راهسازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی میرحسن سیدپور اسماعیل زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم کرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۸ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل و مهندسین مشاور هراز راه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ با نمایندگی محمود محسنی میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و حق امضای مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت بین المللی نام آوران راه و ابنیه

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره میرحسن سیدپور اسماعیل زاد
اطلاعات بیشتر درباره محمود محسنی میبدی
اطلاعات بیشتر درباره جمشید شیخ اکبری