آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۵۱۸۵

آگهی تغییرات

پرسی ایران گاز خوزستان (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی، حمید چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۴ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
15029
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای حمید چگنی