آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای توسعه اعتماد مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۸۷۲

آگهی تغییرات

خدمات بیمه ای توسعه اعتماد مهر (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx ۹۴ مورخ ۲۵/۱۲/۹۴ بیمه آسیا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جوان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و حمید چگنی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
364130
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای حمید چگنی