آگهی تغییرات شرکت فولاد امیر کبیر کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۶۱۳۰ 12779566

آگهی تغییرات

فولاد امیر کبیر کاشان (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۴ حسن بالازاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پرشین بتون مقاوم گیلان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۲۶/۶/۹۵) انتخاب شد و در سمت سایر اعضای هیئت مدیره تغییری حاصل نگردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور به امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
مشاهده اطلاعات کامل شرکت فولاد امیر کبیر کاشان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
حسن بالازاده