آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی ایران گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۶۵۳۲

آگهی تغییرات

پشتیبانی وخدمات مهندسی پرسی ایران گاز (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: – ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۴ به تصویب رسید. – مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی وآقای حمید چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. – روزنامه کثیرالانتشار اطلات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
199868
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای حمید چگنی