آگهی تغییرات شرکت پرس سیلندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۹۵۲۹

آگهی تغییرات

پرس سیلندر (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۴ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
320
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای حمید چگنی