آگهی تغییرات شرکت کارتن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۸۲ 12770476

آگهی تغییرات

کارتن البرز (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آقای محمد تقی سروی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به موجب حکم شماره xxx۱۱ - ۱۰ مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای احمد طاهریان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و بازرگانی پارس (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به موجب حکم شماره ۳۱ - ۹۴ مورخ ۳۱/۰۵/xxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل - آقای مصطفی قوام به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به موجب حکم شماره ۹۳/xxx۸/ ص ع مورخ ۱۸/۱۲/xxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای مرتضی ولی پور گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به موجب حکم شماره xxx۵۳ - ۱۰ مورخ ۰۹/۰۴/xxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای اسماعیل حق پرستی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت کارخانجات پارس الکتریک (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به موجب حکم شماره ۹۳/xxx۷/ ص ع مورخ ۱۸/۱۲/xxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. - ۲ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود و قراردادهای اسلامی با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. - ۳ بخشی از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تشویق و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان - پیش بینی و تنظیم بودجه شرکت جهت طرح و تصویب در هیئت مدیره - افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری - عقد هرنوع قرارداد خرید و فروش در قالب آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری - تحصیل اعتبار از بانکها - احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز فعالیتهای تولیدی شرکت باشد - تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی با تفاهم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارآ، و عزل و تجددی انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارآ، تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین - البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت کارتن البرز

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره مرتضی ولی پور گودرزی
اطلاعات بیشتر درباره احمد طاهریان
اطلاعات بیشتر درباره اسمعیل حق پرستی
اطلاعات بیشتر درباره محمد تقی سروی
اطلاعات بیشتر درباره مصطفی قوام