آگهی تغییرات شرکت کارتن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۸۲ 12769980

آگهی تغییرات

کارتن البرز (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی و ترازنامه و صورت حساب سود زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی وخدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اصول به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشا رجهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت کارتن البرز

اشخاص

عنوان