آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۱۸۴۶

آگهی تغییرات

پرسی ایران گاز هرمزگان (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۱۰/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت xxx۳۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
62894
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای حمید چگنی