آگهی تاسیس

آگهی تغییرات

مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (شرکت سهامی خاص)


تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان درتاریخ ۰۵/۰۲/xxx۵ به شماره ثبت xxx۱۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده_است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت ۳ سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران میدان شیخ بهایی ابتدای خیابان سئول کوچه ماهتاب برج ماهتاب پلاک ۵۰ طبقه ۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق در زمان تاسیس xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx واحد سرمایه گذاری xxxxxx۰ ریالی ممتاز بانام و xxx۰۰ واحد سهم عادی xxxxxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده_است.. ارکان صندوق برای مدت ۳ سال به شرح ذیل تعیین شدند: شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی خانم سولماز وزیرزاده با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی علی رحمانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت متولی صندوق موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای سعید صدرائی نوری با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت حسابرس روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛ دارندگان حق امضا: صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان را به شرح زیر انتخاب نمود: مهدی جهانگیری کوهشاهی با کد ملی xxxxxxxxx۸ سولماز وزیرزاده با کد ملی xxxxxxxxx۴ عباس صمیمی با کد ملی xxxxxxxxx۵ سید بهاءالدین حسینی هاشمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ احسان تابش با کد ملی xxxxxxxxx۴ محمد صادق طاهری ابرند آبادی با کد ملی xxxxxxxxx۹ حامد واحدی با کد ملی xxxxxxxxx۶ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از هفت نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء خانم سولماز وزیرزاده و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه این آگهی به استناد مجوز شماره xxx۵/xxx مورخ ۱۶/۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
405706
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای سعید صدرائی نوری
آقای حامد واحدی
آقای احسان تابش
آقای علی رحمانی
خانم سولماز وزیرزاده
مهدی جهانگیری کوهشاهی
آقای محمدصادق طاهری ایرند آبادی
عباس صمیمی
آقای سیدبها الدین حسینی هاشمی