آگهی تغییرات شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸ 12754949

آگهی تغییرات

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به xxx. xxx. xxx. xxx ریال افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد: ماده ۶ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال نقدی است که به xxx. xxx. xxx سهم بانام عادی xxx۰ ریالی منقسم گردیده و تماما پرداخت شده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

اشخاص

عنوان