آگهی تغییرات شرکت کیان وین سا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۹۷۵۱ 12747716

آگهی تغییرات

کیان وین سا (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زهره بخشی زاده به شماره کدملی xxxxxxxxx۵ بجای فاطمه پور یعقوبی به عنوان هیأت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هئیت مدیره انتخاب گردیدند. سمت اعضاء هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید حسین صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیأت مدیره محسن ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره احمد صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره بهاره صرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره زهره بخشی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره عبدالرضا مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت کیان وین سا

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره احمد صرامی
اطلاعات بیشتر درباره حسین صرامی
اطلاعات بیشتر درباره زهره بخشی زاده
اطلاعات بیشتر درباره عبدالرضا مقدم
اطلاعات بیشتر درباره محسن ملکی
اطلاعات بیشتر درباره بهاره صرامی