آگهی تغییراتحسابرسی اندیشگران پویا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ 12717712

آگهی تغییرات

حسابرسی اندیشگران پویا (موسسه)


به استناد نامه شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۹/۱۱/xxx۴ جامعه حسابداران رسمی ایران و صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۰۸/xxx۴ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های موسسه انتخاب شد. آقای خسرو لطفی زاده به کدملی xxxxxxxxx۲، آقای رضا معصوم زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای فرشید محبی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت حسابرسی اندیشگران پویا

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره خسرو لطفی زاده
اطلاعات بیشتر درباره رضا معصوم زاده
اطلاعات بیشتر درباره فرشید محبی