آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱ 12704224

آگهی تغییرات

گلوکوزان (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی هشیار بهمند xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت گلوکوزان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان