آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹ 12667308

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری پردیس (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال منتهی به ۳۰ آذرماه xxx۴ تصویب شد مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه xxx۵ انتخاب گردید ونیز روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار، به منظور نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت سرمایه گذاری پردیس

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان