آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل پرسی گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۹۲۴۱

آگهی تغییرات

حمل و نقل پرسی گاز (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/xxx۴ ومجوز xxx۳۶/۱۱ مورخ ۲۱/۱۰/۹۴ اداره کل حمل ونقل وپایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پرسی ایران گاز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی به شناسه ملی xxxxxxxxx بعنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد چگنی بازرس علی البدل با کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بعنوان روزنامه شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
322077
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان