آگهی تغییرات شرکت پتكين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۳۵۱ 12646244

آگهی تغییرات

پتکین (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالقاسم حقیقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری وساختمانی تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره، فریدون مختاری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت خدمات مسافرتی وتوریستی آهوان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره، سعید ملک پوربه شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت خدمات تجارت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی ازاعضای هیئت مدیره همراه با مُهر شرکت و در غیاب هر یک از نامبردگان با امضاء عضو دیگر هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضا یکی دیگرازاعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت پتکین

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره فریدون مختاری
اطلاعات بیشتر درباره سعید ملک پور
اطلاعات بیشتر درباره